NEPREMEŠKAJTE JESENNÝ VÝPREDAJ - viac ako 500 položiek - ZĽAVA až 80 %

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.oehling.sk. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Fotoobchod, s.r.o., IČO: 02786711, so sídlom Klatovy I, Mánesova 864, PSČ 33901 (bližšie informácie v časti kontakt), zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni pod spisovou značkou C 29745, a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

Právny poriadok Českej republiky je v súlade s právom Európskeho spoločenstva, ratifikácia medzinárodných zmlúv a nariadení zakladá podobné práva a povinnosti, aké majú občania členských štátov Európskej únie vo svojich domovských krajinách.

2. Definícia pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ alebo predávajúci.
Predávajúci/dodávateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.
Kupujúci/spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby na iný účel ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

3. Informácie o uzavretej zmluve a zmluvných podmienkach

Pri uzatváraní kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci je o týchto podmienkach informovaný v dostatočnom predstihu pred samotnou realizáciou objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.
Zmluva sa uzatvára v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, môže byť zmluva uzatvorená aj v inom jazyku zrozumiteľnom pre zmluvné strany. Uzavretá zmluva je archivovaná predávajúcim za účelom jej úspešného plnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú viditeľné z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť skontrolovať a v prípade potreby opraviť objednávku pred jej odoslaním. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke nášho internetového obchodu a umožňujú tak ich archiváciu a reprodukciu kupujúcim.

4. Objednávka

4.1 Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára kupujúcim. Kupujúci má možnosť skontrolovať a v prípade potreby opraviť objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých údajov predpísaných formulárom.
4.2 Po prijatí objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.oehling.cz je objednávateľovi zaslané potvrdenie o prijatí jeho objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri zadávaní objednávky. Následne je zaslané manuálne potvrdenie objednávky, ktoré má charakter záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupujúceho, ako je uvedené v časti 2 týchto OP (Definícia pojmov).
4.3 Tovar je možné objednať aj telefonicky, faxom alebo e-mailom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón, katalóg a pod.) pri zadávaní objednávky sú vo výške bežnej sadzby (v závislosti od tarify telekomunikačných služieb, ktoré zákazník využíva).
4.4 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
4.5 Termín dodania tovaru, ak je na sklade, je 2 - 4 dni. O termínoch dodania sa môžete informovať e-mailom na adrese objednavka@oehling.cz alebo telefonicky na čísle +420 376 326 777 (pozri časť Kontakty).
4.6 Ku každému tovaru je vystavená faktúra/daňový doklad. Kupujúci prevezme tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

5. Prepravné a platobné podmienky

5.1 Objednaný tovar sa zasiela prostredníctvom dopravcov uvedených na stránke Doprava a platba.
5.2 Ak je zásielka rozdelená do viacerých balíkov, kupujúci zaplatí poštovné a balné len za prvý z nich.
5.3 Tovar je možné prevziať aj osobne v prevádzke predávajúceho, tento spôsob doručenia je bezplatný.
5.4 Možné platby za tovar sú uvedené na stránke Doprava a platba. Dobierka a spôsoby platby poskytované platobnou bránou GoPay sú službou podľa § 1834. Za realizáciu plnenia služby sa považuje okamih jej aktivácie a úhrada vykonaná zákazníkom počas procesu objednávky.
5.5 V prípade posúdenia je Predávajúci oprávnený zmeniť spôsob platby dobierkou na prevod na účet, a to vždy po predchádzajúcej komunikácii so Zákazníkom tak, aby bol Zákazník so zmenou oboznámený.

6. Odosielanie tovaru do krajín EÚ

6.1 Tovar sa do krajín EÚ zasiela prostredníctvom spoločností PPL, GLS, Pocketa, UPS, Česká pošta, DPD, FOFR, DHL a partnerov týchto spoločností v krajinách určenia. Platby sa uskutočňujú prostredníctvom bezhotovostných finančných služieb GoPay, PayPal, bankovým prevodom v EUR alebo v mene, ktorú si zákazník nastaví v e-shope. Podrobné informácie o možnostiach platby nájdete na stránke Doprava a platba.
6.2 Fakturácia pre fyzické osoby (ktoré nie sú platcami DPH) prebieha v daňovej sadzbe krajiny určenia v súlade s režimom One Stop Shop (OSS) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce/oss_en.
6.3 Fakturácia spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí sú registrovaní pre DPH v krajine určenia dodávky, je bez DPH, MwSt. Overovanie platiteľov DPH sa vykonáva prostredníctvom databázy/internetovej stránky Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sk.
6.4 Stav zásielky si môžete skontrolovať na svojom účte, e-mailom alebo prostredníctvom chatu v e-shope v príslušnom jazyku alebo priamo na webovej stránke prepravnej služby, ktorú ste si vybrali.
6.5 Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je 2-6 dní. O termínoch dodania sa môžete informovať na všetkých kontaktoch uvedených v časti Kontakty.

7. Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sa používajú výlučne pre interné potreby obchodu (na účely úspešného dokončenia zmluvy) a neposkytujú sa tretím stranám, ani sa nepoužívajú na reklamné účely obchodu. Výnimkou sú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na bezproblémové dodanie tovaru, a prípadne poskytovateľ úveru zapojený do spracovania objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sa ukladajú a nezdieľajú s aplikáciami tretích strán. Uzatvorením zmluvy zákazník súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom ukončení zmluvy, kým písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto spracovaním. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

8.1 Spotrebiteľ má podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu www.oehling.cz, katalógu Oehling, telefónu, faxu, e-mailu atď.). Toto právo neslúži ako prostriedok na vybavenie reklamácie.
8.2 Ak sa spotrebiteľ rozhodne uplatniť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Odporúča sa tak urobiť najlepšie písomne, čím sa zabezpečí najmä preukázateľnosť vykonaného právneho úkonu, ktorým sa zmluva zrušuje.
8.3 Tovar sa zasiela na adresu eshopu oehling.cz: Fotoobchod, s.r.o., Mánesova 864, 33901, Klatovy. Ak spotrebiteľ doručí tovar na inú adresu, budú mu preúčtované zvýšené náklady na dopravu.
8.4 Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu (nie prelepeného páskou od prepravcu a inak poškodeného), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar nie je kompletný alebo je poškodený, môže predávajúci znížiť vrátenú kúpnu cenu o zodpovedajúcu sumu. Administratíva, výzvy, komunikácia pre dodatočné vrátenie nedodaných komponentov budú spoplatnené sadzbou 500,- Sk bez DPH/hod. (účtované za každú hodinu). Pri zasielaní tovaru späť predávajúcemu odporúčame, aby kupujúci tovar zabalil tak, aby bol dostatočne chránený pred znehodnotením počas prepravy.
8.5 Tovar je možné vymeniť aj za iný tovar a zaplatená suma bude vrátená. To bude mať za následok zrušenie pôvodnej zmluvy a súčasné uzavretie novej kúpnej zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od zmluvy v zmysle § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka na novo zakúpený (vymenený) tovar. V týchto prípadoch sa primerane použije predchádzajúci bod týchto OP - 8.4.
8.6 Peniaze za vrátený tovar alebo finančná náhrada za vymenený tovar budú kupujúcemu vrátené do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie, akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny. V prípade doplatku za vymenený tovar kupujúci doplatí rozdiel pri prevzatí zásielky.
8.7 V prípade výmeny tovaru účtujeme poštovné a balné (pozri prepravné podmienky).
8.8 Okrem prípadov, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy na základe § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. zo zmlúv
a) o poskytovaní služieb, ak sa s ich poskytovaním začalo so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle dodávateľa,
c) o dodaní tovaru prispôsobeného prianiam spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d) na dodanie zvukových a obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal,
e) na dodanie novín, periodík a časopisov,
f) pozostávajúci z hry alebo lotérie.
8.9 Pri zrušení rezervovaného fotografického workshopu v lehote kratšej ako 10 dní pred začiatkom workshopu je účastník povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny workshopu. V prípade oznámenia neúčasti v deň konania seminára a v dňoch nasledujúcich po seminári je storno poplatok 100 % z ceny.
8.10 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy do 14 dní podľa § 1832, znáša náklady na zaslanie tovaru späť v súlade s ustanoveniami § 1820 ods. 8.11 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy do 14 dní v súlade s § 1834, kupujúci znáša náklady na vykonanú službu v plnej výške; ak sa služba spotrebuje čiastočne, kupujúci zaplatí pomernú časť nákladov

9. Služby zákazníkom

Pre informácie o stave vašej objednávky alebo v prípade otázok, pripomienok či sťažností nás môžete kedykoľvek kontaktovať: Fotoobchod, s.r.o., Mánesova 864, 339 01 Klatovy, Česká republika Tel: +420 376 326 777 Fax: +420 376 326 787 E-mail: shop@oehling.cz (viac v sekcii kontakty).

10. Záruka, reklamačné podmienky.

10.1 Na všetok tovar sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neurčí dlhšiu dobu. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri prevzatí a za vady materiálu alebo spracovania, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
10.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získa kupujúci novú záruku v trvaní 24 mesiacov, ak výrobca neposkytuje dlhšiu záruku.
10.3 Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky podľa povahy vady právo:
ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak takýto postup nie je možný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná a bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná a vyskytuje sa vo väčšom množstve alebo opakovane a bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
ak sú ostatné vady neodstrániteľné a nevyžadujú výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
10. 4. V prípade, že vec má pri prevzatí kupujúcim vadu právneho úkonu (ďalej len "vada právneho úkonu"), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou podľa požiadavky kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o právnej vade vedel alebo právnu vadu spôsobil pred prevzatím veci. Právna vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za existujúcu v čase prevzatia, pokiaľ to nie je v rozpore s povahou tovaru alebo sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä to, že predávaná vec je bez vád a že má akosť a úžitkové vlastnosti požadované v zmluve, opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo očakávané na základe ich reklamy, alebo akosť a úžitkové vlastnosti obvyklé pre vec tohto druhu, ako aj to, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza, že sa vec používa, alebo na ktorý sa vec obvykle používa.
10.5 Na uplatnenie reklamácie by mal kupujúci predložiť kópiu faktúry a originál záručného listu alebo preukázať existenciu kúpnej zmluvy iným vhodným spôsobom. Záruku nie je možné uplatniť v prípadoch, keď bol tovar poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neboli dodržané podmienky používania stanovené výrobcom.
10.6 Na začatie reklamácie je potrebné reklamáciu nahlásiť. Reklamácia by sa mala písomne priložiť k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar musí byť doručený do prevádzkarne, sídla spoločnosti alebo autorizovaného servisného strediska (v tomto prípade musí byť reklamačná udalosť nahlásená v prevádzkarni eshopu oehling.cz). O možnostiach zaslania tovaru do autorizovaného servisného strediska sa môžete informovať na telefónnom čísle +420 376 326 776 alebo e-mailom na adrese reklamace@oehling.cz. (viac v sekcii kontakty).
10.7 O zistených závadách a forme ich odstránenia je vždy potrebné vyhotoviť písomný protokol; odporúčame, aby si kupujúci tieto potvrdenia uschoval po dobu trvania záruky.
10.8 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný podľa typu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
10.9 Predávajúci vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Okrem toho predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade zamietnutia reklamácie je Predávajúci povinný vydať Spotrebiteľovi písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
10.10 Spotrebiteľ má právo na úhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou.
10.11 Ak sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu na strane Predávajúceho, má Spotrebiteľ právo na vrátenie zaplateného plnenia.
10. 12 Predávajúci môže uplatniť tieto reklamačné podmienky voči kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, inak sa práva zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.
10.13 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, ktorá je oprávnená poskytnúť viac informácií na www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

11. Ceny, vydaný tovar a fakturácia

11.1 Všetky ceny sú konečné a vždy zahŕňajú 21% DPH (10% DPH pre knihy). Ak tovar podlieha recyklačnému poplatku, je tento poplatok už zahrnutý v cene výrobku. Spoločnosť Fotoobchod, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. V prípade zvýšenia ceny objednávky má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek úhrady, na túto možnosť bude kupujúci v takýchto prípadoch vopred upozornený.
11.2 Technické parametre a popis vystaveného tovaru sú len orientačné, podľa údajov poskytnutých výrobcom, za ich odchýlky nezodpovedáme a ich zmeny podliehajú zmenám.
11.3 Opravy vo faktúre sú možné do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a vykonávajú sa výlučne bezodplatne, faktúra Vám bude zaslaná v elektronickej forme e-maliem. Následná oprava fakturačnej adresy z fyzickej osoby na právnickú osobu alebo podnikateľa nie je možná.

12. Zásady ochrany osobných údajov

Popis spôsobu práce a spracovania vašich osobných údajov nájdete v Ochrana osobných údajov.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah informačného oznámenia je:
-text v tomto znení: "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o kúpe. Zároveň je daňovník povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín." Ak daňovník eviduje tržbu v danej pokladnici v bežnom režime,

Žiadna položka